marți, 20 octombrie 2009

Pomenirea lui Allah dimineata si seara

În numele lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător

Toata lauda se cuvine lui Allah, pacea şi binecuvântările asupra Profetului nostru – Muhammed, asupra familiei sale şi asupra tuturor companionilor săi!
Lauda se cuvine lui Allah, Cel în faţa căruia ne căim, Cel de la care cerem ajutor, la care ne adăpostim de răutatea sufletului nostru şi a faptelor noastre.

„Şi dacă te vor întreba robii Mei despre Mine, [spune-le] Eu sunt aproape, răspund rugii celor care Mă cheamă, atunci când Mă cheamă, dar şi ei să-Mi răspundă şi să creadă în Mine. Poate că ei vor fi bine călăuziţi!“
Surat al-Baqarah:186

„Şi Domnul vostru zice: "Chemaţi-Mă şi Eu vă voi răspunde! Aceia care din prea multă trufie refuză să Mă adore vor intra în Gheena umiliţi".
Surat Gafir:60

Omul este o fiinta slabă. El are nevoie de Mila şi bunătatea lui Allah în fiecare moment, în fiecare oră din viaţa lui. Du’a (ruga) reprezintă chintesenţa actelor de adorare, este dorinţa şi manifestarea ardorii dreptcredinciosului de a fi alături de Allah. De aceea un musulman trebuie să îşi arate iubirea şi nevoia de Creatorul său în fiecare oră din zi.
Fiecare musulman trebuie să se roage, dar cum? În care părţi ale zilei îi este recomandat să o facă, cu ce cuvinte să se roage, cum să-l urmeze pe Trimisul lui Allah în acest act de adorare? Răspunsurile la aceste întrebări le veţi putea găsi în urmatoarele pagini.
Asociaţia „Surori Musulmane“ a pregătit această cărticică în speranţa că va fi de folos fiecărui musulman, chiar dacă ştie sau nu să citească din limba arabă, având forma invocării scrisă cu caractere arabe, urmată de cea transliterată cu caractere româneşti şi de traducerea ei în limba română.
În aceste pagini au fost adunate invocările şi rugile făcute de Profetul nostru Muhammed (sallAllahu aleyhi we sellem) în diferite momente ale vieţii sale cotidiene. In şa Allah, cu voia lui Allah, acestea vor reprezenta încă o modalitate prin care comunitatea musulmană îşi va înmulţi faptele bune.
Succesul şi călăuzirea sunt doar de la Allah.

Asociaţia Surori Musulmane

Meritele rugilor

Şi Domnul vostru zice:

>“

(Surat Ghafir:60)


Profetul nostru Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) spune: „Ruga este rugăciune. Domnul vostru vă spune:
<Chemaţi-Mă şi Eu vă voi răspunde!>“
Într-o altă relatare Profetul Muhammed (salleAllahu aleyhi we sellem) ne spune: „Domnul vostru este Cel Preaslăvit, Cel Preamăreţ, Cel Viu, Cel mai Darnic. El se sfieşte ca robul Său să ridice mâinile către El, iar El să i le întoarcă goale.“
Trimisul lui Allah (salleAllahu aleyhi we sellem) mai spune: „Nu există niciun musulman care să se roage la Allah cu o rugă întru păcat sau ce duce la tăierea relaţiilor de rudenie fără ca Allah să nu-i ofere una din trei: să răspundă rugii, să o păstreze pentru Ziua de Apoi sau să-l îndepărteze de un rău la fel de mare cât ruga. Companionii au spus atunci: <Şi dacă facem foarte multe rugi?> A spus:
<Allah are şi mai mult!>“


Pomenirea lui Allah în grupPrecum am învăţat din relatările profetice, a ne aduna pentru a-L pomeni pe Allah este mustehab (un lucru indragit), pentru că într-una din relatările consemnate de Imamul Muslim se spune astfel: „Un grup de oameni care se adună pentru pomenirea lui Allah este înconjurat de îngeri care se rotesc în jurul lor ca şi la Tauaf şi îi cuprinde pe ei şi mila lui Allah. El coboară asupra lor liniştea şi ii pomeneste printre cei pe care îi consideră la EL aleşi.“ (Hadis consemnat de Muslim, abu Daud, Ibn Mageh, Tirmizi, Ahmed bin Hanbel, Musned.)
Aşa cum este consemnat în foarte multe relatări, Trimisul lui Allah mergea la companionii săi în timp ce ei erau preocupaţi cu pomenirea lui Allah în geamie. Când îi găsea în această stare el îi binevestea şi nu se arăta nemulţumit.
După relatarea lui Abu Said Al-Khudri (radiyAllahu anhu) se spune că Muauieh s-a alăturat unei întruniri din geamie şi i-a intrebat pe cei de acolo: „Care este acel lucru care vă ţine pe voi aici?“ Ei au răspuns: „Ne-am aşezat să îl pomenim pe Allah.“ La aceasta Muauieh a întrebat din nou: „Pe Allah, pe voi vă ţine aici doar pomenirea lui Allah?“ Şi ei: „Pe Allah, nu ne reţine aici pe noi altceva în afara acestui lucru.“ Muauieh a răspuns: „Cât mă priveşte, eu nu am jurat că vă voi acuza şi aceasta pentru că nu este cineva care să fi relatat mai puţine hadisuri de la Trimisul lui Allah decât mine.“
Într-o zi Trimisul lui Allah Muhammed (salleAllahu aleyhi we sellem) a venit la un grup de companioni ai lui care stăteau în cerc şi i-a întrebat: „Care este acel lucru care vă ţine pe voi aici?“ Ei au răspuns: „Noi ne-am adunat şi ne-am aşezat aici pentru a-L pomeni pe Allah şi pentru a-I mulţumi pentru binecuvântările oferite nouă şi pentru că ne-a binecuvântat pe noi cu Islamul.“ La aceasta Trimisul lui Allah a răspuns: „În ceea ce mă priveşte, eu am venit aici pentru a vă învinui pentru acest lucru. Însă Gebrail a venit la mine şi m-a vestit că Allah se mândreşte cu voi în faţa îngerilor.“
Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) ne-a învăţat să ne rugăm cu aceste invocări în fiecare dimineaţă şi seară. Dimineaţa de la răsăritul Soarelui până la prânz şi seara – începând de la timpul rugăciunii de după-amiază (‘asr, ikindi), până la timpul rugăciunii se seară (‘işa, yatsi). Musulmanul trebuie să facă aceste pomeniri, chiar daca le face individual sau în grup, însă să încerce pe cât posibil să nu se delase de ele.
Noi cerem de la Allah Preaînaltul călăuzire şi reuşită pentru fiecare dintre noi. Iar dorinţa noastră faţă de fraţii şi surorile noastre este aceea de a nu ne uita din rugile lor sincere, atât din cele ascunse, cât şi din cele rostite în public.
Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra Profetului Său – Muhammed, asupra familiei sale curate şi asupra companionilor săi.Niciun comentariu: