Familia în Islam

Familia musulmană
provocări şi aspiraţii 

Islamul a subliniat importanţa celulei familiei şi i-a trasat în detaliu regulile de funcţionare în Coran şi Sunnah (tradiţia profetică). Aceasta demonstrează importanţa familiei în legatură cu individul, societatea şi comunitatea musulmană.

Putem găsi elaborate pe baza regulilor privitoare la căsătorie din Sfântul Coran şi Sunnah , drepturile şi responsabilităţile soţilor, relaţia părinte-copil, dar şi aspecte în privinţa moştenirilor sau divorţului.

Atingerea tuturor problemelor legate de familie în asemenea detaliu accentuează ideea că binele familiei influenţează starea de spirit a individului, ca şi stabilitatea şi securitatea societăţii ca întreg. Precizările din Coran şi Sunnah sunt direct legate de aqiydah şi credinţa în Allah Preaînaltul.

Allah Preaînaltul ne oferă căsătoria ca un semn şi manifestare a înţelepciunii Sale nemărginite: „Şi printre semnele Lui [este acela] că El v-a creat din voi înşivă soaţe, pentru ca voi să traiţi în linişte împreună cu ele. Şi El a pus între voi dragoste şi îndurare şi întru aceasta sunt semne pentru un neam [de oameni] care chibzuiesc” (Coran, traducerea sensurilor 30:21)

Islamul priveşte contractul de căsătorie ca pe cel mai sfânt acord, ce nu trebuie luat în usor (discreditat) şi se opune oricărei înşelăciuni sau prefăcătorii. În Coran se spune: „Cum să-l luaţi înapoi după ce v-aţi bucurat împreună şi ele au primit de la voi legământ sfânt?” (Coran, traducerea sensurilor 4:21)

Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) subliniază şi mai mult importanţa căsătoriei spunând: „Cine are posibilitatea să se căsătorească, atunci să o faca, iar cine nu are, să postească.” (Al Bukhari 8/9 Cartea Căsătoriei; Muslim 172/9 Cartea căsătoriei). Islamul refuză atât ideea de abnegaţie, cât şi monasticismul.

Islamul bazează relaţia dintre soţi pe îndurare, dragoste şi bunătate, acordând ambilor parteneri drepturi şi obligatii clare după care să se comporte pentru a avea o viaţă mai uşoară şi a crea o societate în siguranţa şi stabilă. În acest context, Profetul Muhammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a spus: „Cei mai virtuoşi dintre voi sunt cei care se poartă bine cu familiile lor, iar eu sunt cel mai bun dintre voi cu familia mea.” (At-Tirmizy 394/10).

În cadrul doctrinei islamice, scopul creării unei familii este formarea unui individ virtuos şi a unei societăţi capabile de strădanii şi contribuţie; asta pentru că familia este principalul mediu social care îl cuprinde pe individ încă de la naştere. Familia e martoră progresului de la o etapă la alta şi contribuie la formarea vieţii fiecărui individ cu propria sa persoană. Familia pune la dispoziţie mediul care cizelează perspectiva mentală, socială şi morală a individului, fiind deci cea mai puternică forţă condiţionala eficace.

Rolul familiei

Rolul vital al familiei în viaţa fiecărui individ poate fi privit astfel:
1. protejează integritatea elementului uman;
2. este nucleul oricărei societăţi;
3. oferă linişte psihologică;
4. formează oameni virtuoşi;
5. pune reguli asupra dorinţelor fizice;
6. oferă continuitate moştenirii sociale;
7. asigură obţinerea securităţii sociale şi individuale;
8. susţine dezvoltarea emoţională şi fizică a individului.

Statutul familiei musulmane în Europa

După imigrarea musulmanilor în Europa, atât în grupuri, cât şi individual, am fost martorii formării generaţiilor de musulmani europeni, iar după o vreme prezenţa musulmană în Europa s-a stabilizat. Familiile musulmane şi-au ocupat locul în cadrul societăţilor europene, iar efectele stilului de viaţă occidental s-au facut simţite. Am început să observăm o creştere a problemelor intra-familiale în cadrul familiilor musulmane din Vest, printre acestea fiind:
1. creşterea ratei divorţurilor;
2. neglijenţa parentală;
3. scăderea nivelului educaţional;
4. creşterea delicvenţei;
5. abuzuri maritale;
6. creşterea numărului problemelor maritale;
7. un mare număr de cazuri în tribunale şi plângeri la poliţie privind probleme în cadrul familiilor musulmane;
8. probleme ridicate de femei musulmane căsătorite cu barbaţi ne-musulmani.

Toate aceste probleme, care pot fi cu uşurinţă observate de oricine, sunt de fapt un semnal de alarmă asupra pericolului ce paşte familia musulmană, care este considerată un refugiu sigur, principala fortăreaţă şi sursă de virtute pentru comunitatea musulmană.

Trebuie să luam o atitudine înţeleaptă în a corecta calea şi să avem o atitudine prudentă în abordarea pericolelor, să facem eforturi serioase şi susţinute către ţelul de a păzi familia musulmană de deteriorare şi distrugere.

Dorim să avem familii musulmane – aşa cum Allah Preaînaltul le-a dorit – ca entităţi de compasiune, îndurare, grijă şi dragoste, capabile să creeze generaţii viitoare virtuoase, care să fie modele pentru societăţi în general, dovedind că Islamul pune umanitatea pe calea cea dreaptă şi oferă o viaţă fericită.

Cum putem atinge acest ţel?

Bazat pe ceea ce a decretat Allah Preaînaltul şi regulile adevăratei noastre religii, toţi musulmanii, indivizi, grupuri sau instituţii, sunt obligaţi să-şi facă datoria şi să arate un maxim interes în problemele legate de familia musulmană, pentru că aceasta este fortăreaţa care va proteja generaţiile viitoare de musulmani, ca şi prezenţa musulmană în Occident. Sfântul Coran spune: „O, voi cei ce credeţi! Păziţi-vă pe voi înşivă şi familiile voastre de un Foc...” (Coran, traducerea sensurilor 66:6), iar Trimisul lui Allah spune: „Toţi sunteţi păstori, şi fiecare dintre voi e responsabil de turma sa”.

________________________________
Asociaţia Surori Musulmane