joi, 21 aprilie 2011

COMUNICAT

COMUNICAT


Ca urmare a evenimentelor din data de 19.04.2011, comentate ulterior în ştirile din mass media, Fundaţia Centrul Cultural Islamic IslamulAzi şi Liga Islamică şi Culturală din România, în spiritul unei corecte informări a opiniei publice, consideră că este necesar a da publicităţii prezentul comunicat referitor la poziţia oficială a celor implicaţi, deoarece imaginea Islamului, a fundaţiilor şi nu în ultimul rând a comunităţii musulmane din România a fost deteriorată prin lansarea unor declaraţii foarte grave şi nefondate.

Toate aceste percheziţii coroborate cu articolele publicate în mass media ‒ ale căror titluri depăşeau cadrul real al faptelor: Suspiciuni de terorism pe teritoriul României; Posibile atentate teroriste în România, dejucate de SRI şi DIICOT ‒ aduc un real prejudiciu de imagine atât Fundaţiei Centrul Cultural Islamic IslamulAzi, cât şi Ligii Islamice şi Culturale din România.

Evenimentele petrecute la data de 19.04.2011, legate de percheziţiile DIICOT la Fundaţia Centrul Cultural Islamic IslamulAzi, Liga Islamică şi Culturală din România şi la domiciliile celor care se implicau în activităţile fundaţiilor, au creat situaţii cel puţin neplăcute; au fost încălcate drepturi fundamentale şi s-a recurs la acţiuni de umilire a persoanelor şi de afectare în sens negativ a imaginii publice a acestora.

La momentul realizării percheziţiilor, nimeni nu a fost informat care este cauza acestei acţiuni. Declarăm, însă, cu siguranţă, că toate activităţile Fundaţiei Centrul Cultural Islamic IslamulAzi şi ale Ligii Islamice şi Culturale din România au fost transparente, publice; orice persoană, indiferent de religie, a fost binevenită şi încurajată să asiste sau să participe la programele şi activităţile organizate de către fundaţii. Scopul nostru este, pe lângă oferirea unei educaţii spirituale islamice musulmanilor din România, şi acela de a deconstrui şi demitiza preconcepţiile şi acuzaţiile nefondate răspândite în ultimele decenii prin intermediul mass-media referitoare la religia islamică şi/sau musulmani. La nivelul analizelor social-politice riguroase s-a subliniat deja că nu este corect şi onest din punct de vedere politic, intelectual şi uman să echivalăm musulmanii cu teroriştii.

Întotdeauna am condamnat orice act terorist realizat de oameni care îşi reclamă apartenenţa la religia islamică sau la orice altă religie. Întotdeauna am explicat că nu există nici o fundamentare doctrinară islamică a actelor de terorism; am argumentat în detaliu, apelând la surse islamice incontestabile, că actele teroriste sunt indiscutabil interzise în Islam; am condamnat nu doar actele concrete de terorism, ci şi tentativa de justificare islamică şi de întemeiere doctrinară a acestora. Suntem persoane de religie musulmană, dar cetăţeni români; respectăm şi susţinem tot ceea ce înseamnă securitate naţională. Însă nu dorim ca doar din cauza apartenenţei religioase să fim implicaţi în acuzaţii grave care nu au nici o legătură cu scopul şi activităţile reale ale fundaţiilor noastre.

Din păcate, unele declaraţii din presă, prin asocierile create şi amestecarea informaţiilor în mod tendenţios, deja au anulat prezumţia de nevinovăţie şi au emis o judecată publică asupra celor implicaţi. Utilizarea unor termeni consacraţi prin conotaţiile negative pe care le implică, precum acela de organizaţii „islamiste”, nu islamice, sau ilustrarea ştirilor prin prezentarea unor imagini impresionante ale terorii ‒ Madrid 2004, Londra 2005, Stockholm ‒ au culpabilizat fundaţiile înainte de finalizarea cercetărilor, înscriindu-le nejustificat în sfera terorismului.

Menţionăm că absolut nici o persoană din cadrul Fundaţia Centrul Cultural Islamic IslamulAzi sau al Ligii Islamice şi Culturale din România nu a fost reţinută.

Locaţiile la care s-a efectuat percheziţia includ şi locuinţele private ale unor membri ai fundaţiilor, imobile în care nu s-au ţinut niciodată lecţii islamice şi în care locuia întreaga familie a celor investigaţi. În unele dintre aceste descinderi reprezentanţii DIICOT au brutalizat şi speriat inutil soţiile şi copiii prezenţi; o doamnă şi copilul acesteia dormeau şi s-au trezit cu arma îndreptată asupra capului lor.

Niciodată nu am finanţat nici o acţiune suspectă; am participat însă în mod constant la ajutorarea sinistraţilor din zonele afectate de inundaţii din România şi la alte acţiuni caritabile destinate cetăţenilor români, indiferent de apartenenţa lor religioasă. Unul dintre obiectivele majore ale fundaţiilor noastre îl reprezintă într-ajutorarea şi asistenţa socială a persoanelor aflate în dificultate; am oferit atât susţinere materială, cât şi spirituală celor aflaţi în nevoie.

Rolul nostru în cadrul comunităţii de musulmani din România, dar şi al societăţii româneşti în general, a fost unul de de-radicalizare şi prezentare a Islamului autentic, fidel învăţăturilor coranice şi profetice, centrat pe pace şi cooperare între religii şi popoare; cu fermitate şi fără ambiguitate, întotdeauna am îndemnat în momentele de criză (vezi apariţia caricaturilor daneze în ziarele din România) la manifestări şi reacţii paşnice. În timpul răpirii jurnaliştilor români în Irak, domnul Abu Al Ola Al-Ghithi, preşedintele Fundaţiei Centrul Cultural Islamic IslamulAzi şi domnul Fariq Allaqta, la vremea aceea preşedintele Ligii Islamice şi Culturale din România şi-au riscat viaţa asumându-şi rolul de delegaţi ai statului român în negocierile cu răpitorii, iar statul român şi-a exprimat încrederea în bunele intenţii şi capacitatea de mediere a acestora.

Prin această percheziţie s-a promovat o imagine distorsionată a unor musulmani cunoscuţi şi apreciaţi în comunitate datorită educaţiei islamice aprofundate şi a probităţii lor morale. Modul în care s-a recurs la această denigrare a celor pe care comunitatea musulmană îi recunoaşte ca modele locale, sperie şi intimidează musulmanii.

Suntem conştienţi că există o tendinţă de radicalizare a anumitor musulmani ‒ nesemnificativi numeric, raportat la întreaga lume musulmană ‒ aflaţi în zone de conflict şi că, pe de altă parte, ne confruntăm cu un val de islamofobie, dar sperăm ca autorităţile juridice române să dea dovadă de imparţialitate şi corectitudine în cercetarea acestui caz.

Deplângem acţiunile brutale şi umilitoare ale organelor de securitate şi atragem atenţia asupra consecinţelor acestora reflectate în denigrarea şi pătarea imaginii celor implicaţi şi a musulmanilor în general.


Bucureşti, 20 aprilie 2011

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


PRESS RELEASE


Following the events on April 19th 2011, further commented in the media, the Cultural Center Islamul Azi and the Islamic and Cultural League in Romania, aiming a correct information of the public, consider necessary to make public this announcement in order to present the official position of those involved, because the image of Islam, of the foundations and, last but not least, of the Muslim community in Romania was negatively affected by launching these serious and groundless charges.

All these searches, together with the articles in the media – the titles being way beyond the real facts: Terrorism suspicions on Romanian territory, Possible terrorist attacks in Romania, cut off by SRI (Romanian Information Service) and DIICOT (Direction for Investigating Organized Crime and Terrorism) – are seriously damaging the image of the Cultural Center Islamul Azi and the Islamic and Cultural League in Romania.

The events on April 19th 2011, regarding the DIICOT searches at the Cultural Center Islamul Azi, the Islamic and Cultural League and at the private homes of those involved in the activities of the foundations generated situations we can call at least unpleasant. Fundamental rights were violated; actions of humiliating people and put a negative shade on their public image were done.

At the time of the searches, no one was informed about the reason of this action. We declare that surely all the activities of the Cultural Center Islamul Azi and the Islamic and Cultural League in Romania are transparent and public. Anyone, no matter the religion, has always been welcomed and encouraged to participate in the programs and activities organized by the foundations. Our aim is to offer Islamic spiritual education to the Muslims in Romania and to de-activate and break the myths of preconceptions and groundless accusations spread in the past decades through mass-media about the Islamic religion and Muslims. At the level of rigorous social-political analysis, it has been already underlined that it is not correct , nor honest from a political, intellectual and human point of view to put the equal sign between Muslims and terrorists.

We always condemned any terrorist act done by people who claim to belong to the Islamic or any other religion. We have always explained that there is no doctrinaire Islamic foundation for terrorism acts, that terrorist acts are beyond doubt forbidden in Islam. We have condemned not only the real acts of terrorism, but also the attempt to justify them based on the Islamic doctrine.

Unfortunately, some media releases, through the conexions made and tendentiously mingleling the information, already canceled the presumtion of innocence and expressed a public judgement about the ones involved. Using words well known for their negative impact, like „islamist” organisations, and not Islamic, or organizing a visual part of the news with images of terror – Madrid 2004, London 2005, Stockholm – put a blame on the foundations before the end of the investigation, placing them with no reason in the sphere of terrorism.

We mention that no one from the Cultural Center Islamul AZI or the Islamic and Cultural League was restrained.

The places where the searches were made included the private homes of some of the members of the foundations, places where Islamic lectures were never organized and where the whole family of the investigated member was living. In some of these searches, the DIICOT representatives brutalized and vainly scared the wives and children present. One lady and her child were sleeping and they got up with a gun at their heads.

We have never financed any suspicious activity. We have constantly participated in helping those affected by the floods in Romania and in other charitable activities in support of the Romanian citizens, no matter their religion. One of the major objectives of our foundations is offering help and social assistance to those in difficult conditions. We have always offered both material and spiritual support to those in need.

Our role in the Muslim community in Romania, and in the Romanian society in general, was always that of fighting the radical actions; we always presented the authentic Islam, which follows the Quranic and Prophetic teachings, aims peace and cooperation between religions and people. Firmly and with no ambiguity, we have always advised towards peaceful reaction during crisis situations (see the Danish drawings in the Romanian newspapers).

At the time of the kidnapping of the Romanian journalists in Irak, Mr Abu Al Ola Al-Ghaithi, President of the Cultural Center Islamul Azi, and Mr Fariq Allaqta, at that time President of the Islamic and Cultural League, risked their own lives in taking the role of delegates of the Romanian State in negotiations with the kidnappers, and the Romanian State expressed its trust in their good intentions and mediation capacity.

This search promoted a twisted image of well-known Muslims, appreciated in the community because of their strong Islamic education and their moral probity. The way in which this denigration of those that the Muslim community knows as local models was done is frightening and intimidating for all Romanian Muslims.

We are aware that there are tendencies towards radicalization of some of the Muslims – their number being insignificant compared with the whole Muslim world – found in conflict areas and, on the other side, that we are witnessing a wave of islamophobia, but we hope that the Romanian judicial system will prove fairness and honesty in investigating this case.

We deplore the brutal and humiliating actions of the security representatives and we want to draw attention to the consequences of these acts in the denigration and spoiling the image of those involved and of Muslims in general.


Bucharest,
21. 04.2011


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


BILDIRI


Daha sonra basın haberlerinde de yorumlanan, 19.04.2011 tarihindeki olaylar sonucu Bugün Islam isimli Islam Kültür Merkezi Vakfı ve Romanyada ki Islami ve Kültürel Ligi halkin dogru bilinclendirme adina, tamamen yalnış ve asilsiz beyannamelerin one surulmesiyle, islamin, vakıflarin ve Romanyada ki Müslüman halkin imajinin zarar gordugu icin alakalı olanlarin resmi pozisyonunu bildirmek icin, ișbu bildirigi yayınlamak ihtiyac gorunmuștur.

SRI (Romanya Istihbarat Teșkilati) ve DIICOT tarafindan one surulen Romanya hudutlari icinde terörizm șupheleri, Romanyada olasi terör ataklari adi altinda bütün gerçeklerin cercevelerini așan, bütün bu basında yer alan haberlerle baglaștirilarak yapılan aramalar BUGÜN ISLAM isimli ISLAM KÜLTÜR MERKEZI VAKFI ve ROMANYADA KI ISLAMI VE KÜLTÜREL Liginin imajlarina gerçek bir zarar vermektedir.

DIICOT-un BUGÜN ISLAM isimli ISLAM KÜLTÜR MERKEZI VAKFI, ROMANYADA KI ISLAMI VE KÜLTÜREL Ligine ve vakıflarin faaliyetlerinde aktif olanlarin evlerinde yapılan aramalarla alakalı 19.04.2011 tarihinde ki olaylar cok nahoș durumlara sebep olmuștur, asli haklar cignenmistir, insanlarin aşağılanma faaliyetlerine bașvurulmuștur ve bu șahislarin kamu imajlarinin kötü, negatif yonde taninmasina sebep olmuștur.

Aramalarin gerçekleștirdigi anda bu girișimin sebebinin ne oldugu hakkinda kimse bildirilmemiștir. BUGÜN ISLAM isimli ISLAM KÜLTÜR MERKEZI VAKFI ve ROMANYADA KI ISLAMI VE KÜLTÜREL Liginin bütün faaliyetlerinin șeffaf ve kamusal oldugunu da belirtiyoruz. Herkesin, din ayirimi olmadan, vakıflarin düzenlidigi faaliyetlere ve programlara katilmalari icin veya seyirci olmalari icin desteklenmis ve hoș karșilanmiștir. Bizim gayemiz Romanyada ki müslümanlara Islamin manevi eğitimini vermek yaninda, son asirda Islam dini ve/veya müslümanlar hakkinda, basın araciligiyla yayınlanan yalnış, asilsiz suçlamalari ve dușunceleri yikmaktir.

Musulmanlari teröristlerle eș anlamli gormek inceden yapılan sosyo-politik araștirmalarda politik, entelektuel ve insani yonden dogru ve etik olmadiginin alti cizilmistir.

Islam dinine veya herhangi bir bașka dine mensup oldugunu soyleyen insanlarin gerçekleștirdikleri herhangi bir terör faaliyetlerinde karși olmușuzdur. Terör faaliyetlerinin islam akidelerinde asla yer almadigini herzaman izah etmișizdir.

Terör faaliyetlerinin islamiyette kesinlikle yasak oldugunu șuphesiz islam kaynaklarina dayanarak, detayli bir șekilde anlatmișizdir. Sadece gerçeklekleșen terör faaliyetleri değil, bu terörizme islami kiliflanmalarin teșebbusunu bile kinamișizdir. Islam dinine mensubuz, ama romen vatandașiyiz. Milli emniyetle alakalı herșeye saygımiz var ve destekliyoruz. Vakıflarimizin gerçek gayesi ve faaliyetlerimizle hiçbir alakasi olmayan, sadece dini tercihimizden dolayi agir ithamlara maaruz kalmak istemiyoruz.

Maalesef, basında yer alan bazı bildiriler, yapılan bagdaștirmalarla ve onyargili bir șekilde bilgilerin kariștirilmasiyla suçu ispatliyana kadar herkes suçsuzdur – gerçeğini ortadan kaldirmiștir ve alakalı kișilere bir kamu yargisi yapılmiștir. Negatif yonde etki yapan bazı kelime ve deyimleri kullanarak, mesela islami değil de islamist kuruluș gibi, veya terörun etkileyici görüntülerini gostererek haberlere gorsellik katmak – Madrid 2004, Londra 2005, Stockholm - arastirmalar sonuçlanmadan vakıflarimizi suçlamis ve boylece asilsiz olarak terörizmin dairesine dahil etmiștir.

BUGÜN ISLAM isimli ISLAM KÜLTÜR MERKEZI VAKFI ve ROMANYADA KI ISLAMI VE KÜLTÜREL Liginde ki hiçbir șahsin gozaltina alinmadigini bildiriyoruz.

Aramalarin yapıldığı yerlerden bazılarina vakıf uyelerinin șahsi evleride dahil olmuștur , ama bu evlerde hiçbir zaman islami dersler yapılmamiștir. Bu evlerde uyelerin aileleri yașamaktadirlar. Bu aramalarin bazılarinda DIICOT temsilcileri sebepsiz yere orada bulunan hanim ve cocuklari korkutmușlardir. Bir bayan ve çocuğu uyur vaziyetteyken bașlarina dogrultulan silahlarla uyandirilmișlardir.

Șepheli hiçbir faaliyeti finanse etmemișizdir. Romanyada ki sel felaketine yakalanan bölgelerdeki, din mensubiyeti gozetmeksizin muhtac insanlarin yardimlari icin surekli koșmușuzdur ve Romen vatandașlarina yonelik yardim faaliyetlerine katilmișizdir. Bizim vakıflarimizin ana gayelerinden biride zor durumda olan insanlara sosyal destek ve yardim etmektir. Muhtac olanlara hem maddi, hem manevi destek vermișizdir.

Romanyada ki müslüman toplulugun icindeki rolumuz ve genel anlamda romen cemiyetinde ki rolumuz gerçek islamiyetin gosterilmesi, Kur'an ve Sünnet teuygun, dinler ve milletler arasi anlașma ve barışa odaklanmiș, kriz anlarinda (Romanyada ki gazeteleri yayınladiklari danimarkali karikaturlerine bak) herzaman barışci reaksiyonlar ve gosterilere yonlendirmișizdir.

Irak'ta romen basın mensublarinin kacirilmalarinda, BUGÜN ISLAM isimli ISLAM KÜLTÜR MERKEZI VAKFInin bașkanin Abu al-Ola Al-Ghaithi bey ve o zamanlar ROMANYADA KI ISLAMI VE KÜLTÜREL Liginin bașkani Fariz Allaqta bey hayatlarini riske atarak, romen devletinin temsilcilerinin aralarinda olarak kacirilanlarin serbest birakilmalarinda katkilari olmuștur ve romen devleti bunlarin pazarlik kapasitelerine ve iyi niyetlerine güvenlerini dile getirmișlerdir.

Bu aramalarla, ustun islami eğitiminden dolayi ve yuksek ahlaklarindan dolayi toplumda bilinen ve sayilan bazı müslümanları yalnış ve saptirilmiș imajlari one surulmuștur ve boyle taninmalari istenmiștir. Müslüman toplulugun yerel ornek olarak bildigi kișilerin kötüleme bicimi musulmanlari korkutmaktadir ve içe kapanmalarina sebeptir.

Bazı müslümanların radikalleșme yolunda gittiklerini farkındayiz, ama bunlar dunya müslümanlar sayısına nazaran azinliktadirlar ve catisma bölgelerinde bulunmaktadirlar, diğer taraftansa bir islamofobi ile karși karșiyayiz. Umudumuz romen resmi yetkililerin tarafsiz olarak ve dogruluktan ayrilmadan bu meseleyi araștirmalaridir.

Güvenlik güçlerinin brutal ve aşağılandirici girișimlerini șikayet ediyoruz ve bu olaylarla alakalı olan șahislarin ve genel olarak müslümanların imajlarinin lekelenmesinden ve kötülenmesinde yansiyan bu girișimlerin sonuçlarina dikkat çekiyoruz.Bükreş,
21.04.2011
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Fondation du Centre Culturel Islamique « Islamul Azi »

La Ligue Islamique Culturelle de Roumanie

Communiqué

Suite aux derniers événements en date du 19 Avril 2011, commentés ultérieurement par les mass media, La Fondation du Centre Culturel Islamique « Islamul Azi » et La Ligue Islamique Culturelle de Roumanie, en vue de fournir les informations correctes à l’opinion publique, considère qu’il est nécessaire de faire la lumière sur les personnes impliquées parce que l’image de la fondation et la réputation de la communauté musulmane en Roumanie ont été fortement touchées par les propos graves et non fondés.

Toutes ces perquisitions soutenues par les mass media dont les titres dépassent les faits « suspicions de terrorisme sur le territoire roumain; attentats terroristes potentiels en Roumanie déjoués par le SRI et DIICOT» portent préjudices autant à l’image de La Fondation du Centre Culturel Islamique « Islamul Azi » qu’à la Ligue Islamique et Culturelle de Roumanie. Les événements du 19 Avril 2011 de perquisition DIICOT de la Fondation Centre Culturel Islamique « Islamul Azi », de la Ligue Islamique et Culturelle de Roumanie et des domiciles de ceux qui y travaillent, ont crée une situation déplaisante: Ont été bafouées les droits fondamentaux et élémentaires et on a recouru à l’humiliation des personnes interpelées et à l’entachement de leur personnalité.

Au moment des perquisitions, personne n’était au courant les raisons de ces actions. Nous déclarons, cependant, avec assurance que toutes les activités de La Fondation du Centre Culturel Islamique « Islamul Azi » et de la Ligue Islamique et Culturelle de Roumanie ont été transparentes et publiques ; Toute personne, indépendamment de sa religion, a été la bienvenue et a été encouragée à participer aux programmes et aux activités organisées par les fondations.

Notre objectif, outre l’apport d’une éducation spirituelle islamique aux musulmans de Roumanie, est de démystifier les préjuges et accusations mal-fondées qui se propagent ces dernières décennies par l’intermédiaire des mass media concernant l’islam et/ou les musulmans.

Une analyse sociopolitique rigoureuse démontre qu’il n’est pas correcte ni honnête du point de vue politique, intellectuel et humain d’assimiler les musulmans aux terroristes.

On a toujours condamné tout acte terroriste perpétré de gens de toute nature que ce soit et indépendamment des appartenances religieuses. On a toujours expliqué qu’il n y a pas de bases en islam pour le terrorisme; on a soutenu en faisant appel à des sources islamiques incontestables, que les actes de terrorismes sont interdits en islam. On a toujours condamné non seulement les actes de terrorisme mais aussi leurs tentatives de justification. Nous sommes des musulmans mais aussi des citoyens roumains. Nous respectons et soutenons tout ce qui a trait à la sécurité nationale. Nous ne voulons pas être accusés de cette façon par suite de notre appartenance religieuse d’activités que notre fondation n’a jamais entretenues ni supportées.

Malheureusement, quelques déclarations de presse, à travers les amalgames crées et le brouillage des informations d’une façon voulue, ont écarté la présomption d’innocence et ont émis un préjugé concernant les personnes inculpées. L’utilisation de termes choquants et de connotations telles que « Islamiste » au lieu de « Islamique » ou la rediffusion des scènes impressionnantes des attentats de Madrid 2004, Londres 2005 et de Stockholm ont été de nature à culpabiliser les institutions avant la fin des investigations en les qualifiant de terroristes.

Nous rappelons qu’aucune personne ni de la Fondation Centre Culturel et Islamique « IslamulAzi » ni de la Ligue Islamique et Culturelle de Roumanie n’a été arrêtée.

Les lieux où se sont effectues les perquisitions comprennent les logements privés des membres des fondations, lieux où aucune leçon ni réunion n’a été tenue et où habitaient les familles des personnes « suspectées ». Lors de certaines descentes les agents DIICOT ont brutalisé et ont traumatisé des femmes et des enfants : Une femme qui dormait avec son enfant a été réveillée avec une arme a la tempe.

On n’a jamais financé aucune action suspecte ; on a cependant constamment participé à l’aide de personnes sinistrées et/ou aux personnes en détresse en Roumanie indépendamment de leur appartenance religieuse. L’un de nos objectifs majeurs est l’assistance à personne en difficulté. Nous avons toujours fournis un support matériel et une assistance spirituelle à tous ceux qui en demandent.

Notre rôle dans le cadre de notre communauté musulmane de Roumanie et dans la société roumaine en général a été de dé-radicaliser l’islam et de présenter son vrai visage centré sur la tolérance, l’amour et la paix. On a toujours soutenu les actions pacifiques en temps de crises (voir les réactions suscitées des caricatures danoises du prophète Mohammed).

Lors du kidnapping des journalistes roumains en Irak, Mr. Abu Al Ola Al-Ghithi, Président de la Fondation Centre Culturel Islamique « IslamulAzi » et Mr. Fariq Allaqta, Président de la ligue Islamique te Culturelle de Roumanie de l’époque, ont risqué leur vie en négociant au nom du gouvernement roumain la libération des otages.

Ces perquisitions ont promus une image distordue de musulmans connus et apprécies par la communauté par leurs valeurs morales et spirituelles. La façon avec laquelle on a entaché ces gens que nous prenons comme exemples nous fait peur et nous intimide.

Nous sommes conscients de la radicalisation de certains musulmans qui sont une minorité en général en zone de conflit et de la vague d’islamophobie à la quelle nous sommes confrontées. Nous espérons cependant que les autorités roumaines conservent l’impartialité et comptons sur leur professionnalisme dans l’investigation de cette affaire.

Nous déplorons les actions brutales et humiliantes des agents de sécurité et attirons l’attention sur les conséquences fâcheuses sur la réputation des gens concernés, sur l’image de l’islam et sur la communauté musulmane en général.

Bucarest, 20 Avril 2011